Obchodní Podmínky

I.              VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Martin Jedlička
Velkoobchod Jedlička, se sídlem Husova 1368, 504 01 Nový Bydžov, tel.: 491 611 987,
email: info(c)vojedlicka.cz

IČO 647 97 384, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve

vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“),

kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro

osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného

zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“),

kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské

činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a

odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a

povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva

společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou

kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže

uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami

neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně

spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím

nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže

uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami

neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními

předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená

prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních

obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k

okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření

kupní smlouvy.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud

smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel

resp. prodávající.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných

výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na

povahu výrobku zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném

srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu

uvedenému u nabízeného zboží.

II. CENY ZBOŽÍ

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na

webové stránce u jednotlivých produktů. U cigaret a tabákových výrobků, je konečnou cenou vždy cena vyznačená na kolku.

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena

uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující telefonicky,

emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná

forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v

objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení

způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat

kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze

osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat

kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní

zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle §

422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé

uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení

prodávajícím. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena

prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem

potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat

změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky

přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení

objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné

neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může

prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek)

ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok

prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží

prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu

s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je

povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě

překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická

osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 13 obch.zák.

Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi

prodávajícím a kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti kladené

obchodní listiny § 13a obch.zák.

 

IV. NEMOŽNOST PLNĚNÍ, ZMĚNA CENY A JEHO NÁSLEDKY

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane

nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh

dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně

prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části

objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.

Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné

změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato

změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je

povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně

kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k

dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 

V. DODACÍ LHŮTY

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je termín dodání do 14 dnů od

potvrzení objednávky dodavatelem, případně je termín dodání stanoven na

základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle

objednávky kupujícího dodat do uvedeného termínu, sdělí toto prodávající

kupujícímu. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je

povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den.

Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u

nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení

objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce,

nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po

obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném

prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího

spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či

dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný

pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě

dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání

výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží

ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním

dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

 

VI. MÍSTO DODÁNÍ

Způsob a místo dodání zboží: Osobní odběr na adrese: Husova 1368, 504 01

Nový Bydžov.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj.

telefonu, emailu, a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní

smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí

kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní

úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující

spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď

doručí zboží osobně do sídla prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy

odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu

prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od

smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve

lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv

sankce.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, v původním obalu bez známek užívání. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li

zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve

smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své

odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží jehož cena závisí

na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání

kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze,

opotřebení a zastarání.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se

prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné

lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Doporučujeme, aby odstoupení bylo

písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého

plnění.

 

Odstoupení od smlouvy všeobecně

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane

nemožným (viz. ujednání 2. Ceníky a ceny zboží) dále v případě, že prodávající

po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající

důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný

prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má

prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné

prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně

běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího

neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v

důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce

znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní

nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka,

propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a

prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující

prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů,

smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od

smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující

oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním

vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a

obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s

prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných

předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů. Tento

souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením

učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu

považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.


Poučení o odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy

 1.1  Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

1.2  Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

 

1.3  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

1.4  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

 

 

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.

 

2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jakožto smluvní partner či jeho zástupce nám sdělujete některé své osobní údaje a my tyto osobní údaje shromažďujeme a jinak zpracováváme. V tomto dokumentu naleznete informace o zpracovávání Vašich osobních údajů a právech, která Vám z tohoto zpracovávání plynou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“).
V případě, že jste podnikající fyzickou osobou, vztahuje se na vás informace v celém rozsahu. Pokud jste pouze zástupce právnické osoby, vztahuje se na Vás zpracování v rozsahu blíže vymezeném v bodě 3. písmeno a).
1. Základní informace o správci osobních údajů
Osobou shromažďující Vaše osobní údaje a tedy jejich správcem je společnost Martin Jedlička – Velkoobchod Jedlička, se sídlem Husova třída 1368, 504 01 Nový Bydžov, dále jen („Správce“).
V případě dotazů ohledně Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění některých z Vašich dále popsaných práv je možné se obrátit na pověřenou osobu správce na tel. čísle 777 583 177, nebo mailem na adrese: info@vojedlicka.cz.
2. Kdo má k Vašim údajům přístup
K osobním údajům zpracovávaným Správcem mají přístup i další osoby („Příjemci“). Jsou to zejména zaměstnanci Správce a dále třetí osoby, které se podílí na plnění zákonných povinností Správce (např. auditor), nebo Správci poskytují služby související s jeho činností (např. právní služby, správa IT systémů).
Vaše osobní údaje jsou také předávány příslušným státním orgánům a různým osobám v případech, kdy to Správci ukládá zákon.
3. Rozsah, účel, právní důvod a doba zpracovávání osobních údajů
a) Osobní údaje potřebné k plnění smlouvy:
Podnikající FO: jméno, příjmení, adresa, IČ, bankovní spojení, podpis,
e-mail, telefonní číslo
Zástupci PO: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo
Fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum narození, číslo OP
Tyto typy osobních údajů Správce zpracovává pro řádné plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel/a. Jedná se tedy zejména o údaje uváděné ve smluvní dokumentaci a pro potřeby plnění vzájemných povinností.
Zpracování probíhá po dobu nutnou k uzavření smlouvy, po dobu účinnosti smlouvy a po ukončení účinnosti smlouvy do doby vypořádání všech práva a povinností plynoucích z této smlouvy, nejvýše však po dobu 3 let ode dne ukončení příslušné smlouvy.
b) Osobní údaje potřebné k plnění zákonných povinností Správce:
jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě povinností Správce vyplývajících zejména z daňových předpisů, např. z povinnosti archivace účetních dokumentů. Jedná se tedy např. o údaje uváděné na daňových dokladech.
K ukončení zpracovávání této kategorie osobních údajů dochází až po zániku zákonné povinnosti, k jejímuž splnění jsou zpracovávány. Konkrétní doba zpracování je závislá na jednotlivých zákonných povinnostech Správce. Pro daňové účely jsou archivovány příslušné dokumenty po dobu 10 let.
Všechny výše zmíněné údaje mohou být také na základě oprávněného zájmu Správce po dobu trvání smluvního vztahu použity k prověření obchodní důvěryhodnosti ve veřejných rejstřících. Stejně tak mohou být tyto osobní údaje na základě oprávněného zájmu Správce zpracovávány v případech, kdy je to nutné k uplatnění práv či splnění povinností Správce, a to do jejich příslušného vypořádání.
4. Způsob zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické formě, a to v souladu s pokyny Správce tak, aby k nim měly přístup pouze osoby pověřené naplňováním účelů podle bodu 3. Informace jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Případní Příjemci osobních údajů jsou k jejich řádné ochraně vázáni smluvně či zákonem.
5. Vaše práva jako subjektu údajů
Pokud budete mít v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů dotazy či připomínky, informujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 1. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů disponujete těmito právy:
Právo na informace a přístup – máte právo od Správce požadovat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, informace o: (i) účelu zpracování, (ii) kategoriích dotčených osobních údajů, (iii) Příjemcích, (iv) předpokládané době zpracovávání, (v) Vašich právech vůči Správci, (vi) Vašem právu vznést stížnost, (vii) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému zpracovávání, a (viii) v případě předávání údajů mimo prostor evropského hospodářského společenství o zárukách bezpečnosti Vašich údajů.
Právo na přenositelnost – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy, s Vaším výslovným souhlasem anebo dochází k jejich automatizovanému zpracování, máte právo požadovat jejich strukturovanou, strojově čitelnou kopii a případně i předání jinému správci.
Právo na opravu – máte právo, aby Vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Po Správci můžete požadovat opravu či doplnění jakéhokoliv osobního údaje.
Právo na omezení zpracování – máte právo po Správci požadovat omezení zpracování, pokud: (i) máte za to, že Vaše údaje nejsou přesné a to do doby, než Správce přesnost údajů prověří; (ii) se zpracování nezakládá na platném právním důvodu, ale nechcete žádat o výmaz osobních údajů; (iii) Správce již údaje nepotřebuje pro vymezené účely, ale vy jejich zpracovávání vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv; nebo (iv) jste uplatnil/a své právo na námitky popsané níže.
Právo na výmaz – máte právo po Správci požadovat vymazání jakéhokoliv osobního údaje. Ten ale není povinen této žádosti vyhovět v případech vyjmenovaných v čl. 17 Nařízení, zejména pokud je osobní údaje nadále potřebné zpracovávat pro účely, pro které byly původně shromážděny.
Právo podat námitku – v případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu máte právo k Správci vznést proti zpracovávání námitku.
Právo podat stížnost – v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo obrátit se v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv týkajících se osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.

informace ze dne 15.5.2018, účinná od 25. 5. 2018